Etablering av hjortehegn

 I Blogg

Gjerdingen er nå i gang, men dette er tidkrevende arbeid som vil gå over flere uker. Vi skal i første omgang gjerde inn 80 mål. Dette området består av 50 mål skog og 30 mål fulldyrket jord (gress).

En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med et hjorteoppdrett er at det er tilgang på beiter med god fôrkvalitet. De finner mat i skogen også, men dette er ikke nok til at de skal få dekket sitt fôrbehov.

Skogen er imidlertid viktig da den skaper ly og skjul for dyra. Området som gjerdes inn vil bestå av tre forskjellige hegn hovedsakelig for å sikre god utnyttelse av beitene.

Hegnets yttergjerde vil bestå av impregnerte trestolper og 2,4 m. høy viltnetting. Det blir da tatt høyde for en snødybde på o,5 m.  Mesteparten av arbeidet i forbindelse med hegnet vil bli satt bort til Poda Gjerder med kompetanse på området.

Gjerdetraseen er hogd og ryddet av oss. Den er fri for trær for å forhindre rotvelt på gjerdet og at gaupa tar seg inn i hegnet, samt at det letter inspeksjonen av gjerdet.

Hegnet etableres i forhold til kravene i lovverket, og er utarbeidet i samråd med Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.

 

 

 

Start typing and press Enter to search